C-Cinema

Huisregels

C-Cinema Huisregels Per 01-03-2023


I. Toepasselijkheid

 1. Deze huisregels zijn van toepassing in C-Cinema of 'enige bioscoop', onderdeel van de C-Cinema BV. C-Cinema wordt in de ruimste zin geinterpreteerd en omvat het volledige gebouw met de daarbij horende infrastructuur (met inbegrip van de parkeergelegenheid indien van toepassing), evenals de organisatie.
 2. Het betreden van C-Cinema impliceert dat iedere bezoeker, inclusief de bezoeker die geen voorstellingen bijwoont, kennis genomen heeft van het Reglement, de bepalingen ervan aanvaardt zonder voorbehoud en ze ook zal naleven. Deze huisregels zijn na te lezen via www.c-cinema.nl.

II. Toegang

 1. Iedere bezoeker die zich voorbij aan de controlepost of in de zalen van C-Cinema bevindt moet in het bezit zijn van een geldig bioscoopticket of een geldige bevestiging van een online aankoop die recht geeft op een of meerdere bioscooptickets. Het bioscoopticket verleent eenmalig toegang tot de desbetreffende filmvoorstelling en duidt de gekozen filmvoorstelling (filmnaam, datum en uur, zaal-, rij- en stoelnummer) aan. De bezoeker mag alleen plaatsnemen op de specifieke stoel waarvoor het ticket geldt. Het is niet toegestaan zich na de voorstelling in de zaal op te houden of zich te begeven naar een andere filmvoorstelling zonder aankoop gedaan te hebben van een geldig ticket. Iedere persoon, die zich in C-Cinema bevindt, moet steeds in het bezit zijn van zijn geldig en niet verlopen bioscoopticket. Ook in de zaal, gedurende het voorprogramma en de filmvertoning, dient de bezoeker steeds het geldige toegangsticket bij zich te hebben.
 2. Toegang tot de zaal wordt verleend totdat de hoofdfilm gestart is. Later dan dit is toegang tot de zaal niet meer mogelijk om overlast voor andere bezoekers te voorkomen. Ook is het dan niet meer mogelijk om ter plaatse tickets voor deze voorstelling te kopen. De reeds aangekochte tickets kunnen in een dergelijk geval worden omgeruild aan de kassa van de betreffende bioscoop voor een andere voorstelling.
 3. Iedere bezoeker die geen voorstelling komt bijwonen en beroepsmatig C-Cinema betreedt, meldt zich aan de balie of bij de locatie manager. Bij vertrek meldt de deze bezoeker is af bij de dienstdoende locatiemanager.
 4. Iedere bezoeker dient zich als een goed huisvader te gedragen. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan C-Cinema, zal volledig aansprakelijk gesteld worden voor de volledige schade met inbegrip van eventuele gevolgschade van welke aard dan ook.
 5. C-Cinema behoudt zich het recht voor de toegang tot C-Cinema te verbieden aan personen (i) die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel; (ii) die door onmiddellijk duidelijk gedrag aantonen de bedoeling te hebben, dan wel de kans daarop te aanvaarden de openbare orde te verstoren of te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, of racistische opmerkingen; (iii) die een toegangsverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel C-Cinema zelf ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten; of (iv) die in het algemeen een of meerdere bepalingen van de C-Cinema huisregels niet naleven. C-Cinema behoudt zich het recht voor om voor op grond van de redenen hierboven vermeld de betrokken persoon 1 uit de C-Cinema locatie te laten verwijderen. Indien C-Cinema om veiligheidsredenen het recht van toegang tot C-Cinema weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit een C-Cinema locatie laat verwijderen, is C-Cinema niet gehouden het toegangsbewijs terug te betalen nog gehouden andere schade te vergoeden.
 6. Het is verboden de volgende voorwerpen in C-Cinema binnen te brengen of binnen te laten brengen:

  • alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs en/of opwekkende middelen
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
  • ontvlambare producten of stoffen, spuitbussen
  • opnamemateriaal (foto, video en audio)
  • consumpties (dranken en voedingswaren) die niet in C-Cinema zijn aangekocht. Consumpties en boodschappen kunt u (geheel voor eigen risico en tegen betaling) tijdens de duur van uw voorstelling plaatsen in een locker (indien aanwezig).
  • (vouw)fietsen, rolschaatsen, skateboards, skates, etc.
  • elk wapen, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen gebruikt worden
  • alle andere voorwerpen die als middel zouden kunnen gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de bezoekers in gevaar te brengen (grote tassen, rugzakken) en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.
 7. C-Cinema en/of haar aangestelde of derden daartoe gelast kunnen om afgifte van dergelijke voorwerpen verzoeken. Indien een van de bovenstaande items wordt geconstateerd, zal de bioscoop u de toegang weigeren. We willen u erop wijzen dat C-Cinema geen mogelijkheid biedt of verantwoordelijkheid neemt voor het bewaren van items uit de bovenstaande lijst.

  Tijdens het bioscoopbezoek kunnen sommige gebruiksvoorwerpen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de voorstelling. De bezoeker geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring. Na de filmvoorstelling wordt het voorwerp op verzoek terugbezorgd.

  C-Cinema sluit de toepassing van de wettelijke bepalingen rond bewaargeving expliciet uit en zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de aan haar toevertrouwde voorwerpen.

 8. Behoudens toestemming van de exploitatieverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in C-Cinema, met uitzondering van hulphonden.
 9. Elke persoon die binnenkomt in C-Cinema kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden gebeurt enkel met het oog op de handhaving en naleving van de veiligheid in het desbetreffende C-Cinema gebouw. (Zie privacy statement voor meer informatie.)

III. Bioscoopcomplex

 1. In C-Cinema is het voor iedere bezoeker ten strengste verboden:
  • te roken. (Dit geldt ook voor de e-sigaret etc.)
  • om foto-, videoof audio-opnames te maken in de zalen.
  • schade toe te brengen aan personen, goederen, gebouwen en/of ander materiaal toebehorend aan C-Cinema (met inbegrip van het scherm in de bioscoopzalen)
  • het scherm in de bioscoopzalen aan te raken.
  • zich te bevinden in de niet-publieke gedeelten van het complex zoals kantoren, privateruimtes.
  • hinder te veroorzaken op de toegangsen evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen en galerijen, en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het gebouw.
  • de orde te verstoren, het comfort en/of de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen, door bijvoorbeeld rumoerigheid, storend GSMen mediaspeler-gebruik tijdens de voorstelling, de voeten op de rugleuning te plaatsen, te gooien met voedingswaren, etc.

  C-Cinema meldt in dit verband dat de ouders te allen tijde verantwoordelijk blijven voor de daden en handelingen van hun minderjarige kinderen.

 2. Indien er bij een controle vastgesteld wordt dat er tijdens de vertoning foto-, videoof audio-opnames worden gemaakt, ook met GSM, zal de bezoeker het opnametoestel onmiddellijk afgeven en de geregistreerde gegevens wissen. Bij het verlaten van C-Cinema zal de bezoeker terug in het bezit gesteld worden van het opnametoestel op vertoon van het afgiftebewijs. Voor elke opname zal C-Cinema aangifte doen bij de Politie.
 3. In het C-Cinema-gebouw deponeert de bezoeker papierresten, bekers, e.a. afval in de daartoe bestemde vuilnisbakken ten gunste van de netheid van de bioscoopzalen.
 4. Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. Bij twijfel zal de medewerker vragen om legitimatie. Zonder vertoon van een geldig legitimatiebewijs is alcoholverkoop altijd uitgesloten.

IV. Parkeren

De bestuurders van een voertuig worden verzocht hun voertuig op de daartoe voorziene parkeerplaatsen te plaatsen. Zij worden verzocht hun auto zorgvuldig af te sluiten en erop toe te zien geen waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten. C-Cinema is niet verantwoordelijk voor enige vorm van diefstal en/of beschadiging of lichamelijk letsel. Aan de fietsers wordt er eveneens gevraagd om hun fietsen te plaatsen in de daarvoor voorziene fietsenstallingen. Wanneer fietsen staan op plaatsen waar deze niet horen of op plaatsen waar zij de nooduitgangen versperren, zullen deze worden verplaatst.

C-Cinema draagt geen aansprakelijkheid in geval van diefstal of schade die daaruit voortvloeit.


V. Veiligheid

 1. Omwille van veiligheidsredenen en/of andere gelijklopende redenen, behoudt C-Cinema zich het recht voor om:
  • de filmvoorstelling te onderbreken of stop te zetten.
  • C-Cinema geheel of gedeeltelijk te ontruimen.
  • bezoekers die zich niet aan de bepalingen van het Reglement houden uit C-Cinema te laten verwijderen.
 2. C-Cinema raadt de bezoeker aan om bij het betreden van in het algemeen en de zaal in het bijzonder zich te vergewissen van de verschillende nooduitgangen en de veiligheidssignalisatie (waaronder de brandveiligheidssignalisatie). In geval van evacuatie dient de bezoeker de aanwijzingen van C-Cinema, haar daartoe aangestelde of derden strikt op te volgen.
 3. C-Cinema kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of gebeurlijke ongevallen. Ook kan C-Cinema evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van tekortkomingen of opzettelijke fouten van haar aangestelde of uitvoeringsagenten.
 4. C-Cinema behoudt zich het recht voor om conform de geldende wetgeving camerabewaking uit te oefenen.

VI. Sancties

De mogelijke sanctie voor diegene die in strijd handelt met de C-Cinema huisregels is de tijdelijke schorsing van het toegangsrecht, zonodig zonder terugbetaling van het bioscoopticket. Een voortdurende schending van de bepalingen van C-Cinema huisregels kan leiden tot de definitieve uitsluiting van de bezoeker.

Bij inbreuk op de C-Cinema huisregels kan, indien nodig, beroep gedaan worden op de politie, met eventuele opmaak van een proces-verbaal.


VII. Tickets / bioscoopbonnen

 1. Een bioscoopticket voor een bepaalde filmvoorstelling is niet inruilbaar voor een bioscoopticket voor een andere filmvoorstelling, noch voor geld of een bioscoopvoucher.
 2. Een bioscoopbon (of voucher) is inruilbaar voor een bioscoopticket, hetzij voor een voorstelling naar keuze, hetzij voor de voorstelling zoals aangeduid op de bioscoopbon zelf. Bioscoopbonnen zijn niet geldig voor speciale evenementen.
 3. De bioscoopbon (of voucher) is enkel geldig tijdens de geldigheidsduur en bij de bioscopen aangegeven op de bioscoopbon zelf. Een vervallen bioscoopbon wordt in geen geval ingeruild voor geld of voor een bioscoopbon met een latere vervaldatum.
 4. De tarieven en kortingen van de bioscooptickets worden geafficheerd in C-Cinema en via www.c-cinema.nl en gelden aan de kassa’s en de selfservice ticketautomaten.
 5. Bij 3D-voorstellingen is het mogelijk dat een supplement moet worden aangerekend bij betaling met een bioscoopbon of voucher waarin de 3D-toeslag niet is opgenomen.
 6. C-Cinema behoudt zich het recht voor om de categorieën van personen waaraan een kortingstarief wordt toegestaan te wijzigen.
 7. Indien een bezoeker niet van tevoren zijn tickets (online) gekocht heeft en de tickets aan de kassa aanschaft, worden de best beschikbare stoelen toegekend.

VIII. Films

 1. C-Cinema adviseert de bezoeker vrijblijvend over de aard en het genre van de onderscheiden filmvoorstellingen die zij aanbiedt, en dit door middel van de adviserende en waarschuwende codificatie van Kijkwijzer.
 2. Bezoekers jonger dan 16 of 18 jaar worden onder geen enkele voorwaarde toegelaten bij films voor 16+ of 18+, ook niet onder begeleiding van een ouder. Voor de aankoop van tickets voor deze films is het tonen van legitimatie op vraag van de bioscoopmedewerker verplicht.
 3. C-Cinema behoudt zich het recht voor om de filmprogrammatie te wijzigen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet projecteren van de in de media en/of op de website aangekondigde films, die steeds onder voorbehoud gepubliceerd worden.

IX. Diversen

 1. De bezoeker kan terecht bij de bedrijfsleiding voor de afgifte en het ophalen van verloren en teruggevonden voorwerpen.
 2. De bezoeker kan contact opnemen met de bioscopen via het contactformulier op de website, via de contactgegevens (te vinden op www.c-cinema.nl/bioscopen). De bezoeker kan tevens contact opnemen met het hoofdkantoor van C-Cinema via info@c-cinema.nl
 3. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij C-Cinema, Nieuwstraat 2, 4701HS Roosendaal. Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking.
Team c-cinema
 • Altijd de beste films
 • Kinderfeestjes op maat
 • Veilig online je tickets bestellen